Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

stelling

asdasdas

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

Beantwoording College, vragen over wateroverlast de Kooi.

(thumb) schriftelijke vragen.jpgLeiden, 12 oktober 2007,
Naar aanleiding van de recente wateroverlast in juni 2007 zijn er door verschillende fracties in de gemeenteraad vragen gesteld aan het College van BeW. Bijgaand de beantwoording van het College.

Antwoord van Burgemeester en Wethouders

(ingezonden 9 oktober 2007)

Recente wateroverlast

1. Kan u, gezien de steeds terugkerende wateroverlast in Leiden Noord, verklaren waarom u wilt bezuinigen op het riool?

Er wordt niet bezuinigd op het gebied van de riolering.

2. Wat is de huidige capaciteit van het riool en voldoet het hiermee aan de normen?

Volgens de landelijke norm dient een gemengd rioolstelsel 11 mm. regen per uur te kunnen verwerken. De Leidse riolering voldoet hier ruimschoots aan. Metingen wijzen uit dat het Leidse rioolstelsel een bui van ca. 25 mm. kan verwerken. Het probleem wordt echter veroorzaakt door de lage ligging van een aantal locaties in Leiden. In het rioolstelsel van Leiden zijn rioolwateroverstorten aangebracht die in werking treden wanneer het water in de riolering tot boven -- 0,35 t.o.v. NAP stijgt. In de lage gebieden ligt het maaiveld (bestrating) tussen de -- 0,44 en -- 0,10 t.o.v. NAP.

3. Bent u van plan om naar aanleiding van de wateroverlast in Leiden Noord, die zich overigens elders in de stad ook heeft voorgedaan, te komen met een integraal waterplan?

Ja.

Zo ja,

4. Wanneer kan de Raad dit plan verwachten?

November/december 2007. Naast dit integrale waterplan wordt tevens gewerkt aan een knelpuntenkaart/overzicht inzake wateroverlast. Aan de hand van dit overzicht zullen eventuele oplossingen worden aangedragen. Dit overzicht is begin oktober in concept klaar.

Zo nee,

5. Waarom niet?

N.v.t.

Gemaal en Kolken

6. Klopt het dat het gemaal dat Leiden Noord moet vrijwaren van wateroverlast niet of niet tijdig is aangezet?

Dit klopt niet. Alle gemalen in Leiden zijn aangesloten op een geautomatiseerd systeem. Wanneer de waterstand in de pompput een bepaald peil ('inslagpeil') heeft bereikt slaat het gemaal automatisch aan.

7. Is er een reden waarom het college niet preventief het gemaal aanzet voordat een dergelijke forse regenbui gaat komen?

Dit is niet mogelijk. De gemalen slaan pas aan wanneer het water in de pompput het inslagpeil heeft bereikt. Deze inslagpeilen zijn zo laag mogelijk ingesteld.

8. Kan het college aangeven wanneer in de buurt de kolken voor het laatst geleegd zijn?

De kolken worden 1x per jaar geleegd. In Leiden Noord is dit in februari/maart 2007 voor het laatst gebeurd. Probleem is echter wel dat door de geparkeerde auto's vaak niet alle kolken kunnen worden geleegd.

Nieuw riool en andere oplossingen

9. Klopt het dat de eerder uitgestelde aanleg van nieuw riool voor de Kooi i.v.m. de plannen van DSZEV nu wel gaat starten en dat op 28 juni 2007?

Er is geen sprake geweest van de aanleg van een nieuw riool. Tussen 1977 en 1987 zijn de rioleringen in het Noorderkwartier en de Kooi vernieuwd. Na wateroverlast op 14 augustus 2006 is het plan geopperd om in een deel van Leiden Noord de regenwaterafvoeren af te koppelen van het gemengde stelsel door een nieuw regenwaterriool aan te leggen. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het afkoppelplan van Leiden. Dit plan is ontstaan naar aanleiding van de maatregelen die moeten worden getroffen om aan de basisinspanning (reductie van de emissie op oppervlaktewater) te voldoen.

10. Is er door het college onderzoek gedaan naar hoe de wateroverlast in Leiden Noord het best is te bestrijden?

Dit onderzoek loopt nog. De oplossing is niet alleen het afkoppelen van het hemelwater van de riolering. Door de eerdergenoemde lage ligging van delen van Leiden Noord dienen er ook maatregelen te worden getroffen aan de huisriolering om te voorkomen dat water vanuit de riolering via de afvoerputjes, gelegen achter de huizen, de woning in stroomt.

11. Bent u het met de fracties van het CDA en de PvdA eens dat niet bezuinigen, maar juist investeren in het riool centraal zou moeten staan?

Het college is het hiermee eens.

Zo ja,

12. Is in dat onderzoek meegenomen of het verlagen van de straten, plaatsen van vlotters en overlopen kan bijdragen aan de vermindering van de wateroverlast bij heftige regenval?

Dit wordt uiteraard meegenomen. Verlagen van de straten heeft in Leiden Noord echter maar zeer beperkt zin zolang het huidige straatniveau in de buurt van het overstortpeil ligt. Het enige effect is dan dat de straat een kleine buffer vormt.

13. Heeft er door het college wat betreft de aanleg van riolering een afstemming met de woningbouwcorporatie DSVZEV (die voor dit gebied ook plannen aan het maken is die de kwaliteit van de woningen moeten verbeteren) plaatsgevonden?

Ja er zijn contacten gelegd met DSVZEV om de plannen op elkaar af te stemmen.

Er was eveneens grote wateroverlast op de Maresingel, terwijl hier het riool 2 jaar geleden is vervangen. De bewoners hebben er toen voor gepleit het riool lager aan te leggen om zodoende calamiteiten te voorkomen.

14. Is het correct dat de overlast die aan de Maresingel heeft plaatsgevonden toe te schrijven is aan het te hoog liggen van de riolering?

Nee. Ook hier heeft de overlast te maken met een te lage ligging van het straatniveau ten opzichte van de overstortdrempel in de rioolwateroverstort.

Calamiteitenplan

Enkele bewoners gaven aan dat de hulpdiensten niet adequaat gewerkt hebben. Volgens de bewoners kwam de brandweer drie uur later ter plaatse en was de politie ondanks herhaaldelijk aandringen van de buurt, niet bereid over te gaan tot het afzetten van ondergelopen straten. Zodoende kon (auto)verkeer door de straat blijven rijden met alle gevolgen van dien.

15. Klopt het verslag van buurtbewoners dat zowel brandweer als politie niet adequaat hebben opgetreden?

De brandweer van Leiden heeft adequaat opgetreden door al het direct beschikbare materieel en personeel in te zetten. In totaal zijn in een relatief korte tijd meer dan 100 meldingen afgehandeld. Dit was mogelijk door het vrije Leidse brandweerpersoneel op te laten komen op de kazernes en al het rijdende materieel in te zetten. In totaal 10 brandweervoertuigen uit de Leidse dienst en 4 voertuigen van de vrijwillige brandweren uit de omliggende gemeenten Oegstgeest, Teylingen, Alkemade en Leiderdorp zijn ingezet. Daarbij is specifiek aandacht gegeven aan Leiden Noord gezien de ernst van de situatie ten opzichte van de andere meldingen uit de stad.

Ook bij de politie kwam vanaf 17:20 uur in korte tijd een groot aantal meldingen binnen. Dat de politie de straten niet heeft afgezet is juist, maar dat heeft te maken met onduidelijkheid over het effect van dergelijke afzettingen en met het ontbreken van alternatieve routes. Wanneer in korte tijd op zoveel plaatsen wateroverlast is, is het afzetten van straten -- mede om capacitaire redenen -- praktisch onuitvoerbaar.

16. Heeft de gemeente Leiden een calamiteitenplan voor dit soort overlastsituaties?

Bij de afdeling Civiel van de Dienst Milieu en Beheer bestaat een calamiteiten-/thuiswachtdienst op basis waarvan bij dit soort calamiteiten de medewerkers direct oproepbaar zijn. Er is een algemeen calamiteiten-/rampenplan.

Zo ja,

17. Is het calamiteitenplan donderdagavond in werking getreden?

Door de genoemde calamiteiten-/ thuiswachtdienst waren binnen 15 minuten na de eerste melding van wateroverlast 12 medewerkers en het noodzakelijke materieel ingezet. Tevens zijn er twee zuigcombinaties ingezet van derden.

Zo nee,

18. Bent u voornemens om, samen met een integraal waterplan, een calamiteitenplan op te stellen om toekomstige overlast te voorkomen?

De calamiteiten/thuiswachtdienst voldoet prima. Tenslotte is bekend waar wateroverlast optreedt. Ook wordt via de diverse websites in de gaten gehouden hoeveel neerslag te verwachten is. Hierdoor waren de medewerkers op 16 juli al gemobiliseerd en kon dit keer bij de regenbui van 18 juli (nog) erger worden voorkomen in Leiden Noord.

Schadevergoeding

Veel bewoners hebben niet voor de eerste keer last van wateroverlast in de huizen. De inboedelverzekering van veel mensen is daardoor verhoogd en hebben mensen vanwege hun lage inkomen de verzekering moeten opzeggen. Daarnaast dekt de verzekering alleen de dagwaarde van de nieuwe spullen en niet de aanschafwaarde.

19. Kan het college aangeven bij wie de bewoners hun schade kunnen verhalen?

De bewoners kunnen hun schade in eerste instantie verhalen bij hun eigen verzekering.

20. Zijn er binnen de gemeente mogelijkheden voor een financiële ondersteuning door middel van de bestaande gemeentelijke regelingen?

De gemeente kent geen noodfonds waaruit vergoedingen kunnen worden betaald aan inwoners van Leiden voor (water)schade bij extreme regenbuien. Zoals in het antwoord op vraag 19 al is aangegeven, is dit in eerste instantie een zaak voor de (verzekering van de) inwoners zelf. Wel heeft het college onderzocht of er in deze gevallen een uitkering uit de bijzondere bijstand mogelijk was, uiteraard binnen het kader van de Wet werk en bijstand. Bijzondere bijstand kan niet 'categoriaal' worden verstrekt, maar uitsluitend op individuele aanvraag. Daarom heeft het college in een bericht in de Stadskrant op deze mogelijkheid gewezen. Zie verder het antwoord op vraag 21.

Zo ja,

21. Kan de gemeente daar spoedig actie op ondernemen om de bewoners op de hoogte te brengen van welke gemeentelijke regelingen ze gebruik kunnen maken?

Op vrijdag 18 juli 2007 heeft een artikel in de Stadskrant gestaan onder de titel 'Bijzondere regenbuien en bijzondere bijstand'. Daarin zijn de mogelijkheden van een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand geschetst. Diverse mensen hebben informatie gevraagd via het in het artikel vermelde telefoonnummer van Sociale Zaken. Uiteindelijk heeft dit niet tot aanvragen bijzondere bijstand geleid.

22. De woningen zijn nog steeds vochtig en bewoners proberen zelf op allerlei manieren te drogen. Kan het college de bewoners ondersteunen met het inzetten van professionele drogers voor de huizen dan wel de helpende hand te bieden door private partijen hiervoor in te schakelen?

Het college heeft van de kant van woningcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet vernomen dat ook deze ervan uitgaat dat het in eerste instantie een zaak is voor de eigen verzekering van de gedupeerden. De verzekering zorgt ook voor middelen om de woningen te drogen, voordat eventueel herstel kan plaatsvinden. Bewoners bij wie de verzekering niet vergoedde, konden een beroep doen op het calamiteitenfonds dat De Sleutels van Zijl en Vliet speciaal voor gedupeerden in de Oude Kooi heeft ingesteld.

Raad & Daadwinkel

De bewoners zitten, los van de geleden schade, met enorm veel vragen. Het betreft hier met name verzekeringstechnische vragen waarop ze zelf veelal geen antwoord weten.

23. Is uw college van plan om de Raad & Daadwinkel voor de vragen van gedupeerde bewoners open te stellen zodat de vragen adequaat kunnen worden beantwoord?

De Raad & Daadwinkel staat in principe open voor alle vragen, dus ook vragen over de wateroverlast van gedupeerde bewoners. Bij vragen over bijzondere bijstand verwijzen de Raad & Daadwinkeliers naar, of leggen zo nodig contact met, de dienst Sociale Zaken. Zie verder het antwoord op vraag 21.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer